moth
Yutaka Akiyama
Kekko Kamen 2: We'll be back...
Kekko Kamen 3: Kekko Kamen in Love