Yumiko Takahashi
Yumiko Takahashi
Maison Ikkoku (2007 TV special)
Maison Ikkoku (2008 TV special)