moth
Yoshito Yamaji
Tsukigata Hanpeita (1952)
Yokai Monsters: Along With Ghosts