moth
Yoshihiko Aoyama
Daimajin
Yokai Monsters: Spook Warfare