Tsurutaro Kataoka
Tsurutaro Kataoka
Dora-heita
Sada