fire
Takuzo Kadono
Memories of Matsuko
The Uchoten Hotel