Takashi Shimizu
Takashi Shimizu
The Grudge
The Grudge 2
The Grudge 3
Ju-on (2000)
Ju-on (2003)
Ju-on 2 (2000)
Ju-on 2 (2003)
Ju-on: Kuroi Shoujo
Ju-on: Shiroi Roujo
Marebito
Rabbit Horror
Rinne
Sadako vs. Kayako
Tokyo Gore Police
Tomie: Re-birth
Yamishibai: Japanese Ghost Stories: Season 2