Shinji Takeda
Shinji Takeda
Devilman (1987)
Gohatto
The Happiness of the Katakuris
Memories of Matsuko
Tales of the Unusual