carnival
Sakichi Sato
1-Ichi
Gozu
Ichi the Killer
Meatball Machine Kodoku
Tokyo Zombie