sea
Nanboku Tsuruya
Ayakashi: Samurai Horror Tales
The Ghosts of Yotsuya (1956)
The Ghosts of Yotsuya (1959)
The Ghosts of Yotsuya (1965)