Mitsuko Miura
Mitsuko Miura
Lightning
The Prickly Mouthed Geisha