Mitsuko Hoshi
Mitsuko Hoshi
Oh! Invisible Man
Oh! Invisible Man: The Invisible Girl Appears!?