Minoru Kawasaki
Minoru Kawasaki
Aarghh! This house has no toilet!
The Calamari Wrestler
Crab Goalkeeper
Earth Defense Widow
Executive Koala
Jisshaban: Maicchingu Machiko-sensei
Nihon Igai Zenbu Chinbotsu
The Rug Cop