Masayuki Mori
Masayuki Mori
The Idiot
Rashomon
Ugetsu Monogatari