planet
Masaharu Satou
Devil Hunter Yohko
Rowdy Sumo Wrestler Matsutaro
Rune Soldier
Ushio and Tora (1992 OVAs)