Ko Shibasaki
Ko Shibasaki
Battle Royale
Drive
Japan Sinks (2006)
Kakashi
Memories of Matsuko
Resurrection (2002)
Tokyo Raiders