Kenji Mizoguchi
Kenji Mizoguchi
Gion Bayashi
Poppies
Sansho the Bailiff
Ugetsu Monogatari