king
Hiroshi Cho
Tokyo Drifter
The Watcher in the Attic