king
Hana Matsumoto
Horimiya (2021 live-action TV series)
Ju-on: Kuroi Shoujo