Gaston Leroux
Gaston Leroux
The Phantom of the Opera (1925)
The Phantom of the Opera (1943)
The Phantom of the Opera (1998)