world
Chikara Hashimoto
Daimajin
Gamera vs. Viras
Yokai Monsters: Spook Warfare