skull
Aiko Satou
Pikachu's Summer Vacation
Pokemon movie #1: Mewtwo Strikes Back