moth
Yusuke Numata
Dennoh Coil
Kagewani
Princess Arete