fire
Tadashi Hiramatsu
Kaleido Star
Re: Cutey Honey (OVAs)