Nobunaga no Shinobi
Nobunaga no Shinobi
Anime 1st episodes 2016: N
Anime 1st episodes 2017: N
Anime 1st episodes 2018: N
Ninja Girl & Samurai Master
Ninja Girl & Samurai Master: Anegawa and Ishiyama Arc