planet
Makoto Moriwaki
Ebichu the Housekeeping Hamster
Urusei Yatsura (OVAs)