Hiroshi Hayashi
Hiroshi Hayashi
The Ghosts of Yotsuya (1959)
Jigoku (1960)