king
Hiromitsu Suzuki
Kekko Kamen (2004 live-action movies)
Onmyoji 2