skull
Anatoli Krasnov
The City of Lost Souls
Symbol